ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563       ประกาศ งานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนาสีดา หมู่ที่ 2 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding      ประกาศ เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระข้อสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน ธันวาคมพ.ศ. 2562)      ประกาศ เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม พ.ศ.2563      ประกาศ เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง บัญชีรายการที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง      ประกาศ เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น อันต้องเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไปยื่นแบบแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่       ประกาศ เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน      ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางสนามกีฬาบ้านวังนอง      ประหาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางนาสีดา หมู่ที่ 2      ประกาศเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในบ้านหินโงมเชื่อมสนามกีฬา บ้านหินโงม หมู่ที่ 5 ตำบลข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      ประกาศเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางกุดข้าวปุ้น ไป การไฟฟ้ากุดข้าวปุ้น บ้านข้าวปุ้น หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      กีฬาชุมชน 2562      วันเทศบาล ประจำปี 2562      โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2562      วันเทศบาล 2562      สรุปรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง12345      ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      ประกาศ โครงการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น      ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     
ข่าวที่น่าสนใจ