ประกาศ งานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนาสีดา หมู่ที่ 2 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

 ประกาศ งานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสีดา หมู่ที่ 2 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding