ประกาศ เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระข้อสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน ธันวาคมพ.ศ. 2562)

ประกาศ เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระข้อสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน ธันวาคมพ.ศ. 2562)