ประกาศ เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น อันต้องเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไปยื่นแบบแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่

ประกาศ เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น อันต้องเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไปยื่นแบบแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่