แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 32
ประกาศ งานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนาสีดา หมู่ที่ 2 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เขียนโดย Super User 45
ประกาศ เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระข้อสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน ธันวาคมพ.ศ. 2562) เขียนโดย Super User 43
ประกาศ เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เขียนโดย Super User 46
ประกาศ เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง บัญชีรายการที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Super User 41
ประกาศ เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น อันต้องเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไปยื่นแบบแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่ เขียนโดย Super User 51
ประกาศ เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขียนโดย Super User 54
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางสนามกีฬาบ้านวังนอง เขียนโดย Super User 52
ประหาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางนาสีดา หมู่ที่ 2 เขียนโดย Super User 56
ประกาศเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในบ้านหินโงมเชื่อมสนามกีฬา บ้านหินโงม หมู่ที่ 5 ตำบลข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 58