แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มาตรา 9 (8) เรื่องประกาศเชิญชวนทั่วไปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เขียนโดย Super User 124
มาตรา 9 (8) เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม เขียนโดย Super User 119
มาตรา 9 (8) เรื่องที่สาธารณประโยชน์ เขียนโดย Super User 118
มาตรา 9 (8) เรื่องงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เขียนโดย Super User 117
มาตรา 9 (8) เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส เขียนโดย Super User 109
มาตรา 9 (8) เรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เขียนโดย Super User 111
มาตรา 9 (8) เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เขียนโดย Super User 117
มาตรา 9 (7) มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการ ฯ เขียนโดย Super User 110
มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุน ฯ เขียนโดย Super User 136
มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ได้มีการอ้างถึงตาม ม.7 วรรค 2 เขียนโดย Super User 119