ประกาศ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคล เพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564      ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านข้าวปุ้น ไปบ่ขยะเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าร้าน ก.การช่าง บ้านข้าวปุ้น หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำสารณะหนองเข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านข้าวปุ้น ไปห้วยอีจ่อย (เชื่อมตำบลกาบิน) บ้านข้าวปุ้น หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหินโงม ไปกุดผักขา บ้านหินโงม หมู่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนราชสีห์ บ้านข้าวปุ้น หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนาสีดา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวเราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)      ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น ด้วยวิธีประกวเราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)      ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็นเซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      ประกาศ เรื่อง ส่งงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563      ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรมถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564      ประกาศ เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564      ท่านเจ้าของป้าย ที่ประสงค์ ทำการเปลี่ยนแปลง ขนาด ประเภท และ ข้อความป้าย รวมถึง...      ประมวลภาพกิจกรรม พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2563      กองสาธารณสุข      กองการศึกษา      กองช่าง      กองคลัง      สำนักปลัดเทศบาล     
ข่าวที่น่าสนใจ