ท่านเจ้าของป้าย ที่ประสงค์ ทำการเปลี่ยนแปลง ขนาด ประเภท และ ข้อความป้าย รวมถึง...      ประมวลภาพกิจกรรม พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2563      กองสาธารณสุข      กองการศึกษา      กองช่าง      กองคลัง      สำนักปลัดเทศบาล      ประกาศ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปโรงปุ๋ย บ้านข้าวปุ้น หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      ประกาศ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปโรงปุ๋ย บ้านข้าวปุ้น หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      ประกาศโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      ประกาศ โครงการก่อสร้าง คสล.สายทางโรงปุ๋ย      ประกาศ โครงการก่อสร้าง คสล.หลังหมวดการทาง      ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563      โครงการก่อ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลังหมวดการทาง      ประกาศ งานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น      โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2561      ประกาศเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านวังนอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      ประกาศเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 ลำห้วยวังนอง (ตอนล่าง) บ้านวังนอง หมู่ที่ 10 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี       ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562) เทศบาลตาบลกุดข้าวปุ้น      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) เทศบาลตาบลกุดข้าวปุ้น     
ข่าวที่น่าสนใจ