ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหินโงมไปกุดผักขา บ้านหินโงม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบ ระบายผิวน้ำขยาย ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาสีดา บ้านนาสีดาหมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)      ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก สายทางการไฟฟ้ากุดข้าวปุ้นไปโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น หมู่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)      ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น      ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกุดข้าวปุ้น      โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาสีดา บ้านนาสีดา หมู่ 2      โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางการไฟฟ้ากุดข้าวปุ้น ไปโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น หมู่ 14      ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในไป พ.ศ.2564      ประกาศ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคล เพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564      ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านข้าวปุ้น ไปบ่ขยะเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าร้าน ก.การช่าง บ้านข้าวปุ้น หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำสารณะหนองเข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านข้าวปุ้น ไปห้วยอีจ่อย (เชื่อมตำบลกาบิน) บ้านข้าวปุ้น หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหินโงม ไปกุดผักขา บ้านหินโงม หมู่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนราชสีห์ บ้านข้าวปุ้น หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนาสีดา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวเราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)      ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น ด้วยวิธีประกวเราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)      ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็นเซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      ประกาศ เรื่อง ส่งงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563      ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรมถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
ข่าวที่น่าสนใจ